php验证身份证号码正确性的函数

身份证验证最简单的就是判断长度了,当然这种非常简单破了如果要更规则一点我们需要对身份证号码进行一些按生成规则验证了,下面整理了一些函数我们来看看。

例子,今天分享一个php验证身份证号码是否正确函数.

/********************php验证身份证号码是否正确函数*********************/
function is_idcard( $id ) 
{ 
  $id = strtoupper($id); 
  $regx = "/(^\d{15}$)|(^\d{17}([0-9]|X)$)/"; 
  $arr_split = array(); 
  if(!preg_match($regx, $id)) 
  { 
    return FALSE; 
  } 
  if(15==strlen($id)) //检查15位 
  { 
    $regx = "/^(\d{6})+(\d{2})+(\d{2})+(\d{2})+(\d{3})$/"; 
  
    @preg_match($regx, $id, $arr_split); 
    //检查生日日期是否正确 
    $dtm_birth = "19".$arr_split[2] . '/' . $arr_split[3]. '/' .$arr_split[4]; 
    if(!strtotime($dtm_birth)) 
    { 
      return FALSE; 
    } else { 
      return TRUE; 
    } 
  } 
  else      //检查18位 
  { 
    $regx = "/^(\d{6})+(\d{4})+(\d{2})+(\d{2})+(\d{3})([0-9]|X)$/"; 
    @preg_match($regx, $id, $arr_split); 
    $dtm_birth = $arr_split[2] . '/' . $arr_split[3]. '/' .$arr_split[4]; 
    if(!strtotime($dtm_birth)) //检查生日日期是否正确 
    { 
      return FALSE; 
    } 
    else
    { 
      //检验18位身份证的校验码是否正确。 
      //校验位按照ISO 7064:1983.MOD 11-2的规定生成,X可以认为是数字10。 
      $arr_int = array(7, 9, 10, 5, 8, 4, 2, 1, 6, 3, 7, 9, 10, 5, 8, 4, 2); 
      $arr_ch = array('1', '0', 'X', '9', '8', '7', '6', '5', '4', '3', '2'); 
      $sign = 0; 
      for ( $i = 0; $i < 17; $i++ ) 
      { 
        $b = (int) $id{$i}; 
        $w = $arr_int[$i]; 
        $sign += $b * $w; 
      } 
      $n = $sign % 11; 
      $val_num = $arr_ch[$n]; 
      if ($val_num != substr($id,17, 1)) 
      { 
        return FALSE; 
      } //phpfensi.com 
      else
      { 
        return TRUE; 
      } 
    } 
  } 
  
}

调用身份证验证函数
$idc=is_idcard("身份证号码");
if($idc){echo "正确";}else{echo "错误";} 

function validation_filter_id_card($id_card){ 
 if(strlen($id_card)==18){ 
 return idcard_checksum18($id_card); 
 }elseif((strlen($id_card)==15)){ 
 $id_card=idcard_15to18($id_card); 
 return idcard_checksum18($id_card); 
 }else{ 
 return false; 
 } 
} 
// 计算身份证校验码,根据国家标准GB 11643-1999 
function idcard_verify_number($idcard_base){ 
 if(strlen($idcard_base)!=17){ 
 return false; 
 } 
 //加权因子 
 $factor=array(7,9,10,5,8,4,2,1,6,3,7,9,10,5,8,4,2); 
 //校验码对应值 
 $verify_number_list=array('1','0','X','9','8','7','6','5','4','3','2'); 
 $checksum=0; 
 for($i=0;$i<strlen($idcard_base);$i++){ 
 $checksum += substr($idcard_base,$i,1) * $factor[$i]; 
 } 
 $mod=$checksum % 11; 
 $verify_number=$verify_number_list[$mod]; 
 return $verify_number; 
} 
// 将15位身份证升级到18位 
function idcard_15to18($idcard){ 
 if(strlen($idcard)!=15){ 
 return false; 
 }else{ 
 // 如果身份证顺序码是996 997 998 999,这些是为百岁以上老人的特殊编码 
 if(array_search(substr($idcard,12,3),array('996','997','998','999')) !== false){ 
  $idcard=substr($idcard,0,6).'18'.substr($idcard,6,9); 
 }else{ 
  $idcard=substr($idcard,0,6).'19'.substr($idcard,6,9); 
 } 
 } 
 $idcard=$idcard.idcard_verify_number($idcard); 
 return $idcard; 
} 
// 18位身份证校验码有效性检查 
function idcard_checksum18($idcard){ 
 if(strlen($idcard)!=18){ 
 return false; 
 } 
 $idcard_base=substr($idcard,0,17); 
 if(idcard_verify_number($idcard_base)!=strtoupper(substr($idcard,17,1))){ 
 return false; 
 }else{ 
 return true; 
 } 
}

调用方法如:validation_filter_id_card('身份证号码');

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,您说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

分享从这里开始,精彩与您同在

评论

表情